آمار پخش پایگاه خبری شیعه ایران ساختمان های نیمه تمام معلولین - پرسه در طاهرگوراب
سه‌شنبه 20 فروردین‌ماه سال 1387

اهالی رشت، محلّه ی معلولین را خوب می شناسند، محلّه ای که در زمانهای نه چندان دور، زیاد مطرح نبود و اکنون به مرکز پخش و استعمال مواد مخدر تبدیل شده است؛ یکی از بزرگترین دلایل تبدیل این منطقه به مرکز مواد مخدّر را می توان بیکاری و فقر فرهنگی نام برد. هر چند جوانان پر شور و حزب اللهی این منطقه برای از بین بردن این فقر فرهنگی دست به اقداماتی زده اند؛ امّا در کنار این موارد، باید توجه داشته باشیم که مسئولین نیز باید کمر همّت ببندند و توجه ویژه ای به این منطقه نمایند. از دلایل دیگرپرورش معتاد در این منطقه این است که ساختمانهای نیمه تمامی در مرکز این منطقه وجود دارد که هیچ کس از مالک دقیق آن خبر ندارد. برخی آن را به بانک صادرات و برخی دیگر به بانک مسکن و حتی به اشخاص نیز نسبت می دهند. به واقع کسی نمی داند که این ساختمانها دقیقاً برای چه کسانی است. افراد معتاد در این منطقه به سوی همین ساختمانهای نیمه تمام رفته و با مخفی شدن و استعمال مواد مخدر گندابی به این منطقه زده اند. شاید باور کردن این مسئله مشکل باشد که با اتمام این ساختمانها شاید بسیاری از موارد و مشکلات این منطقه حل خواهد شد؛ امّا حقیقت دارد. زیرا ظاهر این ساختمانها نشان از آن دارد که حداقل 50 خانوار جدید می تواند به این مجموعه اضافه گردد. اگر میانگین هر خانواده را 3 نفر بدانیم، تقریباً 150 نفر به جمعیّت این منطقه افزوده می شود، که بدین ترتیب هم از نظر اقتصادی، بر اقتصاد کوچک کاسبان این محل تأثیر خواهد گذاشت و هم اینکه ورود فرهنگهای جدید باعث خواهد شد که در یک آمیزش فرهنگی، تغییر فرهنگ نیز داشته باشیم و معتادان نیز از این منطقه جمع آوری شده و دیگر جایی برای استعمال مواد مخدّر نداشته باشند.

امید آنکه این مقاله چند خطی بتواند مسئولین را به هوش کند و آنان را وادار کند که فکر اساسی برای این منطقه نمایند.