آمار پخش پایگاه خبری شیعه ایران پرسه در طاهرگوراب
چهارشنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1387

این اسمش فرشاد فاضلی شاغل در کوچه پژمان.